Welke verzekering dekt een overstroming?

Categories Wonen & FamiliePosted on
overstroming

Ongeveer 99% van de huishoudens en bedrijven in Nederland heeft geen verzekering die dekking biedt bij overstromingen veroorzaakt door de zee, grote binnenwateren of grote rivieren, zo verklaart het Verbond van Verzekeraars. Dergelijke schade valt niet onder de polissen van opstal- of inboedelverzekeringen. Bij een aanzienlijke overstroming wordt doorgaans een beroep gedaan op overheidssteun.

Verzekering tegen overstroming

Voor veel mensen zal deze mededeling rauw op het dak vallen.  Je zou zeggen dat schade aan je huis door een overstroming verzekerd is je met een opstalverzekering. Hieronder valt alles wat vast zit aan je woning, zoals de vloeren en je keuken. Schade aan je spullen valt onder de inboedelverzekering. Maar toch zijn er wat addertjes onder het gras.

Wanneer ben je wel verzekerd?

Wanneer kleine riviertjes of beken overstromen door extreme regenval, of als kleine waterkeringen falen en lokale overstromingen ontstaan, bieden vrijwel alle verzekeraars dekking voor dergelijke schade. Echter, in het geval van grootschalige overstromingen door zee, grote binnenwateren of grote rivieren, loopt het schadebedrag al snel op tot onbetaalbare hoogten voor verzekeraars. Daarom verstrekken zij hier volgens het Verbond van Verzekeraars geen dekking voor. Bij dit soort rampen zou je dan bij de overheid aan moeten kloppen.

 1. Heb je schade door neerslag, dan is dat gedekt
 2. Schade door grondwater is niet gedekt
 3. Schade door horizontaal binnenstromend water of water uit het riool is gedekt.Horizontaal binnenstromend water of water uit het riool wanneer de neerslag (regen, hagel of sneeuw) plaats heeft gevonden op of dicht bij de plaats waar de schade is ontstaan. Er moet ten minste:
  • 40 mm neerslag vallen binnen 24 uur; of
  • 53 mm neerslag vallen binnen 48 uur; of
  • 67 mm neerslag vallen binnen 72 uur.
 4. Schade door overlopende kaden na een lokale bui is gedekt
 5. Schade na overstroming van een niet-primaire waterkering is gedekt
 6. Schade na overstroming van een primaire kering is niet gedekt
 7. Schade na overstroming van buitendijkse gebieden is niet gedekt. Ook niet via de Wts

overstroming

Waar moet je dan zijn bij schade?

Gedupeerden van grote overstromingen kunnen aankloppen bij de overheid voor compensatie via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De laatste keer dat er een regeling volgens die wet opgetuigd werd was in de zomer van 2021 na de watersnood in Limburg en Noord-Brabant. Toen konden particulieren en ondernemers financiële tegemoetkomingen krijgen.

„Er was veel onduidelijkheid. Mensen wisten niet welke schade bij de verzekeraar en welke bij de overheid geclaimd kon worden”, vertelt ze. „En dat is ook niet altijd helemaal helder, omdat als een grote rivier overstroomt er vaak ook kleinere riviertjes overstromen of secundaire keringen falen”, aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Gevolg: veel mensen werden van het kastje naar de muur gestuurd.

Overstromingsverzekering

Een volgende stap zou wat betreft het Verbond zijn om overstromingsverzekeringen aan te bieden waarbij verzekeraars een deel van het financiële risico dragen en de overheid instapt wanneer het gaat om de echt grote overstromingscatastrofes die Nederlandse verzekeraars niet alleen kunnen dragen. Het voorstel hiervoor bij de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat. Omdat de verzekeraars toch al contact hebben met de klanten, zouden zij dan een regierol moeten krijgen.

Vanaf 1 januari 2025 moeten Nederlanders zich kunnen verzekeren tegen elke overstromingen, wat de oorzaak ook is. Maar dat dit ook gevolgen heeft voor de verzekeringspremie, is onvermijdelijk.